Lokal


Uwagi dotyczące lokalu

 

1. Zgodnie z ustawą o własności lokali, samodzielność lokalu potwierdza organ architektoniczno-budowlany wydając zaświadczenie o samodzielności lokali.

2. W imieniu wspólnoty mieszkaniowej wniosek podpisuje zarząd wspólnoty mieszkaniowej, który został upoważniony w uchwale do podjęcia czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu.

3. Zgodnie z § 47 ust. 2 rozporządzenia w sprawie EGiB zmiana powierzchni lokalu wyodrębnionego, z którym związany jest udział we współwłasności gruntu lub zmiana powierzchni pomieszczenia przynależnego do tego lokalu, nie jest możliwa bez dokumentu prawnego, określającego nowe wartości udziałów w nieruchomości wspólnej, takiego jak: 
-odpis lub zawiadomienie z księgi wieczystej;
-akt notarialny;
-orzeczenie sądu.

4. Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o własności lokali połączenie dwóch lokali stanowiących odrębne nieruchomości w jedną nieruchomość lub podział lokalu wymaga zgody współwłaścicieli nieruchomości wspólnej wyrażonej w uchwale.  

6. Zgodnie z definicją izby zawartą w rozporządzeniu za izbę uważamy pomieszczenie w lokalu mieszkalnym, oddzielone od innych pomieszczeń stałymi ścianami sięgającymi od podłogi do sufitu, o powierzchni nie mniejszej niż 4 m2, z bezpośrednim oświetleniem dziennym w ścianie zewnętrznej budynku (oknem lub oszklonymi drzwiami).

7. Za izby uznaje się nie tylko pokoje, ale również kuchnie spełniające powyższe kryteria, za izby nie uznaje się - bez względu na wielkość powierzchni i sposób oświetlenia - przedpokojów, holi, łazienek, ubikacji, spiżarni, werand, ganków oraz schowków.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: 91 42 45 196

Uzupełnione wnioski w formie cyfrowej można przesłać:

- na adres e-mail: sekretariat@modgik.szczecin.pl - (z podpisem elektronicznym przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego lub podpisem zaufanym )

- za pomocą platformy ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/MODGiK_Szczecin

- przesyłką pocztową

Poszczególne przypadki

Założenie kartotek
Ujawnienie lokalu, który jest zawarty w budynku, gdzie nie został wyodrębniony żaden lokal.

1. Wniosek o założenie kartoteki lokali / zmianę danych ewidencyjnych lokali

PDF, XLSX

2. Oryginał lub kopia zaświadczenia o samodzielności lokalu wraz z rzutami kondygnacji budynku z zaznaczonym lokalem i pomieszczeniami przynależnymi, stanowiące część danego zaświadczenia.

Ujawnienie lokalu, który jest zawarty w budynku, gdzie został wyodrębniony co najmniej jeden lokal.

1. Wniosek o założenie kartoteki lokali / zmianę danych ewidencyjnych lokali

PDF, XLSX

2. Kopia uchwały wspólnoty mieszkaniowej (oryginał do wglądu).

3. Oryginał lub kopia zaświadczenia o samodzielności lokalu wraz z rzutami kondygnacji budynku z zaznaczonym lokalem i pomieszczeniami przynależnymi, stanowiące część danego zaświadczenia.

Ujawnienie zmiany powierzchni
Lokal nie posiada założonej KW, jest zawarty w budynku, gdzie nie został wyodrębniony żaden lokal.

1. Wniosek o założenie kartoteki lokali / zmianę danych ewidencyjnych lokali

PDF, XLSX

2. Oryginał lub kopia zaświadczenia o samodzielności lokalu wraz z rzutami kondygnacji budynku z zaznaczonym lokalem i pomieszczeniami przynależnymi, stanowiące część danego zaświadczenia.

Lokal nie posiada założonej KW, jest zawarty w budynku, gdzie został wyodrębniony co najmniej jeden lokal.

1. Wniosek o założenie kartoteki lokali / zmianę danych ewidencyjnych lokali.

PDF, XLSX

2. Kopia uchwały wspólnoty mieszkaniowej (oryginał do wglądu).

3. Oryginał lub kopia zaświadczenia o samodzielności lokalu wraz z rzutami kondygnacji budynku z zaznaczonym lokalem i pomieszczeniami przynależnymi, stanowiące część danego zaświadczenia.

Lokal posiada założoną KW. Podstawą zmiany danych dot. powierzchni lokalu i pomieszczeń przynależnych są wypisy aktów notarialnych lub orzeczenia sądowe – zmiana wprowadzana z urzędu lub na wniosek.
Ujawnienie podziału/połączenia lokali
Będących odrębną własnością (lokal posiada założoną KW). Podstawą zmian w lokalach wyodrębnionych są wypisy aktów notarialnych lub orzeczenia sądowe – zmiana wprowadzana z urzędu.
Ujawnienie zmiany funkcji (lokal posiada założoną KW)
W przypadku zmiany funkcji lokalu podstawą zmiany powierzchni są dokumenty :

1. Wniosek o założenie kartoteki lokali / zmianę danych ewidencyjnych lokali

PDF, XLSX

2. kopia uchwały wspólnoty mieszkaniowej (oryginał do wglądu),

3. oryginał lub kopia zaświadczenia o samodzielności lokalu wraz z rzutami kondygnacji budynku z zaznaczonym lokalem i pomieszczeniami przynależnymi, stanowiące część danego zaświadczenia.


udostępnił: MODGiK Szczecin, wytworzono: 2021/06/29, odpowiedzialny/a: Michał Reduta, wprowadził/a: Michał Reduta, dnia: 2021/11/17 08:03:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Michał Reduta 2021/11/17 08:03:34 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/07/15 10:03:49 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/07/12 08:36:05 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/07/09 11:57:36 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/07/09 11:54:21 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/06/29 09:49:20 nowa pozycja