Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do: bip.modgik.szczecin.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2021-07-12.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-29.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

Treści niedostępne

 • Pliki .DOC, .XLS, .PDF nie posiadają struktury opartej o nagłówki, ponieważ najczęściej są to druki stanowiące załączniki do aktów prawnych w formie odgórnie narzuconej przez ustawodawcę. W miarę możliwości błędy w tego rodzaju dokumentach zostaną poprawione, a nowe powstaną zgodnie z zaleceniami,
 • Tabele nie są responsywnie dopasowane do ekranów smartfonów i tabletów.

 Treści wyłączone

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 1. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Reduta, m.reduta@modgik.szczecin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 424 5148. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
 2. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
 3. Żądanie powinno zawierać
  • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
  • wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu, które mają być dostępne cyfrowo,
  • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
 4. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
 5. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 6. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
 7. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, niezwłocznie powiadamia się osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej

Postępowanie odwoławcze

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub wskazanego elementu strony internetowej, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Do zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu do wskazanego elementu strony internetowej przepisy pkt 1 i 2 powyżej stosuje się odpowiednio.

W przypadku, odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

 Dostępność architektoniczna

 1. Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej mieści się na drugim piętrze pięcio-kondygnacyjnego budynku Urzędu Miasta Szczecin, wejście od strony
  ul. św. Jacka Odrowąża 1,
 2. Przystosowanie budynku dla osób z obniżoną sprawnością ruchową:

     a) na ul. św. Jacka Odrowąża zlokalizowane są dwa miejsca parkingowe bezpośrednio przy wejściu do MODGiK.

     Dodatkowe miejsca parkingowe:

 • pl. Armii Krajowej 1 zlokalizowane są trzy miejsca parkingowe na terenie przylegającym bezpośrednio do prawego skrzydła urzędu oraz cztery miejsca parkingowe naprzeciwko głównego wejścia do urzędu (jadąc od strony ul. Felczaka),
 • pl. Armii Krajowej zlokalizowane jest jedno miejsce parkingowe dla pojazdu kobiety w ciąży - naprzeciwko głównego wejścia do urzędu (jadąc od ul. Szymanowskiego) oraz jedno miejsce parkingowe dla pojazdu rodzica z dzieckiem do lat 3 na terenie przylegającym bezpośrednio do prawego skrzydła urzędu,
 • ul. Szymanowskiego zlokalizowane są dwa miejsca parkingowe na terenie przylegającym bezpośrednio do głównego budynku urzędu bezpośrednio przy bramie prowadzącej na Jasne Błonia,
 • ul. Felczaka 18 B jedno miejsce, dwa miejsca na rogu ulic Felczaka i Odrowąża oraz jedno miejsce na rogu ulic Odrowąża i Szymanowskiego.

     b) przy wejściu do budynku znajdują się podjazdy wyposażone w odpowiednie poręcze,

     c) w budynku znajduje się platforma-podnośnik schodowy obsługiwany przez pracowników urzędu oraz jedna winda,

     d) drzwi wejściowe do sali Biura Obsługi Interesantów MODGiK Szczecin otwierają się automatycznie,

     e) w części budynku zajmowanej przez MODGiK Szczecin brak jest toalet przystosowanych dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Takie toalety znajdują się w innej części budynku Urzędu Miasta Szczecin i wyposażone są w instalację przyzywową.

    3. Przystosowanie dla osób z dysfunkcją narządu wzroku:

     a) prawo wstępu z psem asystującym obowiązuje bez ograniczeń

    4. Przystosowanie dla osób z dysfunkcją narządu słuchu:

     a) Pracownicy nie posługują się językiem migowym,

     b) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Urzędem Miasta Szczecin za pośrednictwem:

 

Aplikacje mobilne

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie nie udostępnia aplikacji mobilnych na smartfony i tablety.

 

Dane adresowe:

Miejski Ośrodek Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej

W Szczecinie

ul. św. Jacka Odrowąża 1,

71-420 Szczecin


udostępnił: MODGiK Szczecin, wytworzono: 2021/07/14, odpowiedzialny/a: Michał Reduta, wprowadził/a: Michał Reduta, dnia: 2022/03/29 09:34:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Michał Reduta 2022/03/29 09:34:36 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/08/31 14:46:49 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/07/15 12:36:51 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/07/14 14:01:55 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/07/14 12:43:07 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/07/14 12:42:00 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/07/14 12:37:32 nowa pozycja