Aktualności

17.08.2021 r. Komunikat Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych dotyczący obowiązku informacyjnego wobec organów administracji podatkowej


Osoba fizyczna zobowiązana jest zawiadomić organ podatkowy o wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego np. zmiany klasy działki, wielkości działki, zakończenie budowy, rozbudowy, przebudowy budynku lub jego usunięcie - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności (art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych; art. 6a ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym; art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym).

W tym celu należy wypełnić i podpisać odpowiednio:

  1. dla podatku od nieruchomości - informację w o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 wraz z załącznikami ZIN-1 i ZIN-3 (przy współwłasności),
  2. dla podatku rolnego - informację o gruntachIR-1 wraz z załącznikamiZIR-1 iZIR-3 (przy współwłasności),
  3. dla podatku leśnego - informację o lasachIL-1 wraz z załącznikamiZIL-1 iZIL-3 (przy współwłasności).

Do wypełnionych druków należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego zmianę.  Dokumenty dostępne pod adresem: Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Dokumenty, o których mowa wyżej należy:

1) przesłać pocztą na adres:

     Urząd Miasta Szczecin

     Plac Armii Krajowej 1

     70-456 Szczecin

2) złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin na Pl. Armii Krajowej 1 (sala 62, stanowisko nr 43)

    PO UPRZEDNIM UMÓWIENIU WIZYTY NA STRONIE INTERNETOWEJ URZĘDU MIASTA SZCZECIN (rezerwacjaboi.um.szczecin.pl)

3) złożyć w skrzynce podawczej umieszczonej w środkowym wejściu do Urzędu Miasta Szczecin na Pl. Armii Krajowej 1

    BEZ KONIECZNOŚCI UMAWIANIA WIZYTY.

Nie jest możliwe złożenie informacji podatkowej drogą mailową ponieważ kopia czy skan informacji nie stanowi skutecznie podpisanego dokumentu. 

Niedopełnienie tego obowiązku, może skutkować pociągnięciem podatnika do odpowiedzialności karnej skarbowej wynikającej z ustawy Kodeks karny skarbowy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 19).


udostępnił: MODGiK Szczecin, wytworzono: 2021/08/17, odpowiedzialny/a: Michał Reduta, wprowadził/a: Michał Reduta, dnia: 2021/08/18 08:54:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Michał Reduta 2021/08/18 08:54:16 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/08/18 07:50:20 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/08/17 15:03:40 nowa pozycja